top of page
martin-martz-RhF4D_sw6gk-unsplash.jpg

l    소통    l    KERI 지난자료

KERI 지난자료

한국경제연구원_WHITE_edited.png

뉴스 속의 KERI

[대선후보 정책탐구] 경제민주화, "재벌 독식 경제에 메스" 한목소리… 지배구조 수술엔 의견차

12. 11. 6.

1

한국일보

bottom of page