top of page
martin-martz-RhF4D_sw6gk-unsplash.jpg

l    소통    l    KERI 지난자료

KERI 지난자료

한국경제연구원_WHITE_edited.png

뉴스 속의 KERI

[일자리 '숫자'를 넘어서라 ②] 비정규직·청년실업...정책과 현실의 괴리감을 좁혀라

13. 1. 22.

0

MTN

bottom of page