top of page
martin-martz-RhF4D_sw6gk-unsplash.jpg

l    소통    l    KERI 지난자료

KERI 지난자료

한국경제연구원_WHITE_edited.png

뉴스 속의 KERI

[한국경제의 아킬레스건 노동생산성 높이자] "연공서열, 습관적 연장근무 …'부지런한 非효율' 이젠 벗어야"

15. 1. 7.

0

조선일보

bottom of page