top of page
martin-martz-RhF4D_sw6gk-unsplash.jpg

l    소통    l    KERI 지난자료

KERI 지난자료

한국경제연구원_WHITE_edited.png

뉴스 속의 KERI

최저임금 3조 지원위해...현금지원사업, 예비타당성 조사서 제외

17. 8. 12.

0

서울경제

bottom of page